Általános Szerződési Feltételek

ASZF (Általános Szerződési Feltételek) ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Szerződés ) a Biotech Hungária Kft.. (a továbbiakban: Üzemeltető ) által üzemeltetett www.biotechhungaria.hu weblap (a továbbiakban:Weblap) és a Weblapon elérhető Webáruház (a továbbiakban: Biotech Hungária Kft.) szolgáltatásainak igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
1.2. A Weblap szolgáltatásainak igénybevételével Felhasználó elfogadja jelen Szerződés feltételeit, azaz joghatásait tekintve írásba foglalt szerződésnek minősülő szerződést köt Üzemeltetővel.
Üzemeltető jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weblap használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Kérjük, amennyiben nem kívánja a jelen Szerződés feltételeit elfogadni, hagyja el az oldalt!
1.3. Üzemeltető a Szerződést saját rendszerében tárolja, és oly módon teszi hozzáférhetővé,hogyFelhasználó tárolja és bármikor előhívja azt a Weblapról.
1.4. A Szerződés megkötésének lehetséges nyelve a magyar.
1.5. A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók. A jelen Szerződés tekintetében felmerülő minden vitás kérdés rendezése elsősorban peren kívül, egyeztetés útján történik. A peren kívüli egyeztetés eredménytelensége esetén Üzemeltető és Felhasználó a vitás kérdéseket pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz, illetve a Fővárosi Bírósághoz utalják.

2. A Webáruház

2.1. Információk
A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikkre kattintva tudhatja meg részletesen. Az ismertető leírás kizárólag tájékoztató jellegű, kérjük részletesen érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon (lsd. 7 pont), amennyiben további információra lenne szüksége. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.
A Webáruház jellegéből adódóan előfordulhat, hogy a technikai rendszer következtében elírások, hibák szerepelnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget. Kérjük minden esetben lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, amennyiben bármilyen kétsége vagy kérdése támadna.
2.2. A vásárlás menete, a rendelés leadása
Felhasználó megrendelésével megbízza Üzemeltetőt, hogy a Webáruház általa megjelölt termékeit a jelen Szerződés szerint meghatározott szállítási feltételek szerint szállíttassa számára az általa megjelölt címre.

Amennyiben a Felhasználó bármely oknál fogva nem tart igényt megrendelésére, úgy azt írásban lemondhatja. Lemondást kizárólag írásos formában (email: biotech@biotechhungaria.hu, fax: +36 (1) 219 0438 a megjelölt szállítási napot megelőző munkanapon 13.00-ig áll módunkban elfogadni.
Amennyiben a lemondás nem érkezett, vagy késve érkezett meg az Üzemeltetőhöz, úgy a rendelést az Üzemeltető aktívnak tekinti és azzal kapcsolatban az Általános Szerződési Feltételek 3. pontjában leírtak szerint jár el.

A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha erről írásbeli (elektronikus) visszaigazolás érkezik.

Üzemeltető mindenkor biztosítani tartozik, hogy Felhasználó az általa bevitt adatokat az adatbeviteli hibák azonosítása és kijavítása céljából megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt ellenőrizni tudja. Amennyiben nem kap visszaigazolást, feltehetően nem került kérése feldolgozásra.
Kérjük, ilyenkor keresse meg Ügyfélszolgálatunkat. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül Üzemeltetőnek felróható okból nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, de az esetlegesen előforduló hibákért nem vállal felelősséget. Amennyiben a megrendelt termékek ára eltérne a honlapon szereplő ártól, akkor az Üzemeltető a Felhasználót erről elektronikus levélben értesíti. Amennyiben a Felhasználó az új árat nem fogadja el, díjmentesen elállhat a megrendelésétől.

3. Fizetési módok
A kiszállított termékek ellenértékét és az esetleges szállítási díjat kiegyenlítheti,
3.1.  Előre utalás: szállítás a pénz beérkezése után 3 munkanap

3.2 Postai utánvét: rendeléstől számított 3 munkanap, de csomagonként bruttó 650 Ft felárat számítunk fel.


4. Egyéb feltételek

4.1. Adatvédelem A Biotech Hungária Kft.. ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés/megrendelés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tárolja.

Amennyiben nem járul hozzá ahhoz, hogy a Biotech Hungária Kft. hírlevelet küldjön Önnek, kérjük küldjön levelet Ügyfélszolgálatunknak.

4.2. Jogvédelem Tájékoztatjuk, hogy a Weblap a Biotech Hungária Kft. szellemi alkotásokhoz fűződő jogainak (szerzői- és védjegyjogok) védelme alatt áll. Felhasználó köteles a Weblap használata során e jogokat mindenkor tiszteletben tartani.

A Weblapon szereplő képek nem használhatók fel a jogtulajdonos, a Biotech Hungária Kft. engedélye nélkül.

4.3. Jogszabályok
Üzemeltető a Webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint működteti. Egyes szolgáltatások esetében Üzemeltető kizárólag közvetítő szolgáltatónak minősül.

4.4. Jogsértő tartalom eltávolítása
Üzemeltető kéri a Felhasználókat, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezzék Üzemeltetőnek, ha megítélésük szerint a Webáruház bármely eleme jogsértő, vagy más személy jogát, jó hírnevét sértheti. Ezekben az esetekben Üzemeltető minden esetben egyedi mérlegelés alapján dönt arról, hogy minden további vizsgálat nélkül eltávolítja-e a kifogásolt tartalmat. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a szerzői jogi jogsértést, vagy védjegybitorlást megvalósító jogsértés esetén az Üzemeltető akkor köteles haladéktalanul eltávolítani a tartalmat, ha azt az arra jogosult megfelelő formában tette közzé.

5. Szállítási információk
 

 Mennyiségnettó ár Ft / dbbruttó ár Ft/ dbbruttó EUR/ db
házhoz szállítás< 4 kg125015885.3
házhoz szállítás4-24 kg200025408.5
postán maradó csomag< 4 kg110013974.7
postán maradó csomag4-24 kg150019056.4
MOL PostaPonti csomag0,5-24 kg165020967.0
budapesti raktár 000

 


6. Reklamáció menete

Amennyiben a vásárlása során bármilyen panasza merül fel, úgy reklamációját kérjük jelezze a 7-es pontban feltüntetett elérhetőségünk bármelyikén (e-mail, telefonszám, cím), vagy ha ezen az úton nem sikerült panaszát érdemlegesen megoldanunk, úgy forduljon az alább felsorolt felügyeletei szerveinkhez:

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
(1052 Bp., Városház u.7., tel.:318-2681)


7. Az eladó adatai
Cégszerű megnevezése: BIOTECH Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./ rövid név: Biotech Hungária Kft
A székhely címe: 1097 Budapest, Kén u 8.
Telefon: +36 (1) 219 0437
Fax: +36 (1) 219 0438
E-mail cím: biotech@biotechhungaria.hu

Adatvédelmi Szabályzat
1. Bevezetés
1.1. A Biotech Hungária Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) mint adatkezelő a jelen szabályzatban egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

1.2. Üzemeltető elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.3. Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
2. 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.);
3. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
4. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Alapelveink
2.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
2.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
2.3. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
2.4. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
2.5. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
3. A regisztrálók adatai
3.1. Az adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a szerződés teljesítése, statisztika készítése, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, elektronikus hirdetés küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: partner ID, felhasználónév, jelszó, e-mail cím, név, telefonszám, szállítási név és cím, számlázási név és cím, valamint a megrendeléssel kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépéstől számított 1 év.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Üzemeltetőt.
Az Üzemeltető a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
4.1. Üzemeltető számítástechnikai rendszerei az Üzemeltető székhelyén találhatók meg.
4.2. Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
4.3. Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
4.4. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül ki vannak téve bizonyos fenyegetéseknek. Üzemeltető az ilyen fenyegetések elhárítása érdekében minden tőle elvárható óvintézkedést megtesz. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Cégszerű megnevezése: Biotech Hungária Kft.
A székhely címe: 1097 Budapest, Kén u 8.
Telefon: (1) 424-5404
Fax: (1) 424-5405
E-mail cím: biotech@biotechhungaria.hu

6. Jogorvoslati lehetőségek
6.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
6.2. Az érintett kérelmére Üzemeltető, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Üzemeltető költségtérítést állapít meg.
6.3. Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
6.4. Üzemeltető a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
6.5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
6.6. Üzemeltető az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
6.7. Üzemeltető az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
6.8. Üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Üzemeltető mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
6.9. Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 1 475 7186, +36 1 475 7100
Telefax: +36 1 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu

7. Értelmező rendelkezések
7.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
7.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
7.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
7.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
7.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
7.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
7.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
7.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
7.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
7.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
7.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
7.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
7.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


Biotech Hungária Kft. 2013