Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete (GDPR Rendelet) 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó a tagállamokban, így Magyarországon is.

A Biotech Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. eddig is a mindenkori jogszabályoknak megfelelve, a legnagyobb gondossággal kezelte és őrizte az Ön azon személyes adatait, amelyhez üzleti tevékenysége kapcsán szükségszerűen hozzájutott és eddig is csak erre a célra használt.

A Biotech Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ezzel kapcsolatos tájékoztatóját, az egyes nyilatkozat mintákat a weboldalon megtalálja. Ha az adataival kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, írjon nekünk az biotech@biotechhungaria.hu címre és a tárgyban jelölje meg: „Adatvédelem” címszóval.Az adatkezelés szerződés teljesítésén / jogszabályi kötelezettségen alapul


A Biotech Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. körültekintően és az EU szabályozásnak megfelelően elkészíttette a cég GDPR adatkezelési szabályzatát, melynek minden tételét maradéktalanul betartjuk és partnereinktől is elvárjuk.

A szabályzat szövege cégünk tulajdonát képezi, ezért letölteni, másolni vagy másnak továbbítani tilos, törvénybe ütköző cselekedet.A rendelettel szerint feladat annak szabályozása, hogy a társaság hogyan/milyen módon és milyen adatokat kezel. Ennek során meg kell határozni és nyilvántartásba foglalni az alábbiakat:

 • adatkezelés jogalapja, célja, időtartama
 • adatkategória meghatározása
 • érintettek tájékoztatása, hozzájárulása
 • szerződések megfelelő kiegészítése
 • adatkezelés módja
 • adatokhoz való hozzáférés, címzettek meghatározása
 • tárolás módja
 • megsemmisítés módja.
Kiemelendő, hogy a személyes adatok kezelésének tényleges célja kell, hogy legyen, amelyek az alábbiak lehetnek:Adatkezelés jogalapja
 • Érintett adatkezelési célonként adott hozzájárulása
 • Szerződés teljesítéséhez szükséges
 • Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 • Jogos érdek
 • Létfontosságú érdek védelme
 • Közhatalmi jogosítványok gyakorlása
 Fogalmak:


Személyes adat
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Egészségügyi adat
egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról

Adatkezelés
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

A Biotech Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ezzel kapcsolatos tájékoztatóját, az egyes nyilatkozat mintákat a weboldalon megtalálja.Az Ön jogai:

 • Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a BIOTECH Hungária Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
 • Ön bármikor jogosult kérni a BIOTECH Hungária Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
 • Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.
 • Ön bármikor jogosult kérni a BIOTECH Hungária Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait.
A BIOTECH Hungária Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
 • a BIOTECH Hungária Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • a BIOTECH Hungária Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
A BIOTECH Hungária Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

PanaszkezelésAmennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a BIOTECH Hungária Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

 • személyesen a székhelyünkön: 1097 Budapest, Kén u. 8.,
 • e-mail cím: biotech@biotechhungaria.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)
 • telefonszám: +36 (1) 219-0437
A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
HatóságLevelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.Ha az adataival kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, írjon nekünk az biotech@biotechhungaria.hu címre és a tárgyban jelölje meg: „Adatvédelem” címszóval.A BIOTECH Hungária Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja

A szabályzat szövege cégünk tulajdonát képezi, ezért letölteni, másolni vagy másnak továbbítani tilos, törvénybe ütköző cselekedet.


2018 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS2018 A reklámcélú megkeresések kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató


2018 Az előzetes üzleti megkeresés kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató


2018 A szerződéses partnerek kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájakoztató


2018 A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató


2018 A marketing célú hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájekoztató


2018 A szakmai hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájekoztató


2018 A weboldalon keresztül a megrendeléshez szükséges rögzített személyes adatokra vonatkozó tájékoztatás